Update 05/08/2557

 

หน่วยจัดกิจกรรมซาบซึ้งพระคุณแม่ เนื่องในวันที่ 12 สิงหามหาราชินี

-สถานศึกษาพื้นทีจว.สบ. จัดในวันพุธที่ 13 ส.ค. 57 เวลา 13.30-15.30
ณ อาคารอเนกประสงค์ นฝ.นศท.จทบ.สบ.

-สถานศึกษาพื้นที่จว.อย. จัดในวันพฤหัสที่ 14 ส.ค. 57 เวลา 13.30-15.30
ณ หอประชุม รร.อยุธยาวิทยาลัย

รองผบ.จทบ.สบ.(2) เป็นประธานพิธีดังกล่าว ขอเชิญชวนศท.
นำแม่หรือผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมตามวันเวลาที่กำหนด

พิธีไหว้ครูของนศท. ประจำปีการศึกษา 2557
วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ ลานพื้นแข็ง

 


อุดมการณ์ นศท.

น. น้ำหนึ่งใจเดียวกลมเกลียวสามัคคี
ศ. ศึกษาดีมีความรู้คู่คุณธรรม
ท. ทำความดีเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน

 

 
 
 


พิธีเปิดฝึกภาคปกติ
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกสระบุรี
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

 

ปฐมนิเทศ
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่๑
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗

พลตรี วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์

ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรีพันโท อมรวัฒน์ มัจฉา
ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
จังหวัดทหารบกสระบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
หน้าหลัก
ประวัติหน่วย
ผู้บังคับบัญชา
กำลังพล
ภารกิจ
วิสัยทัศน์
เว็บบอร์ด
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
กิจกรรมวันแม่ 54
กิจกรรมวันไหว้ครู 54
กิจกรรมลงนามถวายพระพร
รอง ผบ.นรด.ตรวจเยี่ยม
รับตรวจ นรด.
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.จทบ.ส.บ.
กิจกรรมยิงปืน
กิจกรรมฝึกภาคสนามปี 54
พิธีมอบกระบือ
พิธีเปิดการฝึก ปี 2555 พระนครศรีอยุธยา
พิธีเปิดการฝึก นศท. 2555
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สิทธิขณะเป็น นศท.
สิทธิเมื่อสำเร็จการฝีก
วิชาทหาร
ข้อผูกพันต่อทางราชการ
การขอรับหนังสือประจำตัว
การขอเลื่อนยศ
การขึ้นทะเบียนและนำปลด
การขอแต่งตั้งยศ
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งยศ
ของ นศท.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
การโอนย้ายสถานศึกษา
การเปลี่ยนชื่อสกุล
การขอหนังสือรับรอง
การฝึกวิชาทหาร
การยกเว้นไม่มาตรวจเลือก เป็นทหารฯ
การพ้นสภาพ
ข้อมูลการให้บริการ
ประชาชน
เกณฑ์คะแนนทดสอบ
ร่างกาย นศท.
ภาพตัวอย่างท่าที่ใช้ทดสอบ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ธนาคารข้อสอบ
คู่มือระบบทะเบียนพล
ส่งข้อมูลรับตรวจ รอง ผบ.นรด.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


Search:

 

 

 

 

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกสระบุรี
Copyright © 2011