Update 02/09/2557

 


 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน นฝ.นศท.จทบ.ส.บ.

การสอบภาคทฤษฎีของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 และ 5
ในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ดังนี้
1.พื้นที่จังหวัดสระบุรี สถานที่ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
2.พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถานที่ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม
ของนักศึกษาวิชาทหาร
ประจำปีการศึกษา 2557 วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2557
ณ ลานพื้นแข็ง จังหวัดทหารบกสระบุรี

การฝึกภาคปกติของนักษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 และ 5
ทำการฝึกแบบ 4 (ทุกวันอาทิตย์)
ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2557
ถึงวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2557
สถานที่ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกสระบุรี


อุดมการณ์ นศท.

น. น้ำหนึ่งใจเดียวกลมเกลียวสามัคคี
ศ. ศึกษาดีมีความรู้คู่คุณธรรม
ท. ทำความดีเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน

 

 
 
 


การรับตรวจมาตรฐานการปฏิบัติ ตามโครงการศูนย์ฝึกเข้มแข็ง สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา 2557
เมื่อ วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557

 

การฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง(ปลย.22 เจเกอร์)
ของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2
ในห้วงวันที่ 23 ถึง 27 กันยายน 2557

พลตรี อดิศรย์ โครพ

ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรีพันโท อมรวัฒน์ มัจฉา
ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
จังหวัดทหารบกสระบุรี

ระบบงานทะเบียนพล นศท. LINK 1

ระบบงานทะเบียนพล นศท. LINK 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หน้าหลัก
ประวัติหน่วย
ผู้บังคับบัญชา
กำลังพล
ภารกิจ
วิสัยทัศน์
เว็บบอร์ด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
กิจกรรมวันแม่ 54
กิจกรรมวันไหว้ครู 54
กิจกรรมลงนามถวายพระพร
รอง ผบ.นรด.ตรวจเยี่ยม
รับตรวจ นรด.
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.จทบ.ส.บ.
กิจกรรมยิงปืน
กิจกรรมฝึกภาคสนามปี 54
พิธีมอบกระบือ
พิธีเปิดการฝึก ปี 2555 พระนครศรีอยุธยา
พิธีเปิดการฝึก นศท. 2555
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สิทธิขณะเป็น นศท.
สิทธิเมื่อสำเร็จการฝีก
วิชาทหาร
ข้อผูกพันต่อทางราชการ
การขอรับหนังสือประจำตัว
การขอเลื่อนยศ
การขึ้นทะเบียนและนำปลด
การขอแต่งตั้งยศ
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งยศ
ของ นศท.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
การโอนย้ายสถานศึกษา
การเปลี่ยนชื่อสกุล
การขอหนังสือรับรอง
การฝึกวิชาทหาร
การยกเว้นไม่มาตรวจเลือก เป็นทหารฯ
การพ้นสภาพ
ข้อมูลการให้บริการ
ประชาชน
เกณฑ์คะแนนทดสอบ
ร่างกาย นศท.
ภาพตัวอย่างท่าที่ใช้ทดสอบ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ธนาคารข้อสอบ
คู่มือระบบทะเบียนพล
ส่งข้อมูลรับตรวจ รอง ผบ.นรด.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


Search:

 

 

 

 

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกสระบุรี
Copyright © 2011